Menu Zavřeno

Memorandum o spolupráci

Svaz měst a obcí

vyjadřujíce  přesvědčení, že tradiční spolupráce mezi našimi organizacemi musí být  dále upevňována  a rozvíjena a s přihlédnutím k tomu, že naše památky a s nimi spojené kulturní tradice jsou nejen našim, ale i velkým  evropským bohatstvím,  chceme  společně   vést občany našich města a obcí k řádné péči o naše kulturní dědictví. Zvláštní pozornost chceme věnovat členům samospráv na všech úrovních v péči o naše památky drobného i rozsáhlejší charakteru.

V rámci našich vztahů je vhodné:

1. Vycházet při vzájemné spolupráci ze společného zájmu podpory kulturního dědictví a záchrany památkového fondu ČR. (Detailní program bude dodatečně každoročně sestavován podle bodu 3.tohoto memoranda).

2. Provádět zejména:

  • Organizační, odbornou a technickou pomoc při společných projektech
  • Spolupráci při pořádání soutěží k podpoře kulturního dědictví
  • Spolupráce při organizování seminářů o záchraně památkového fondu ČR
  • Společné aktivity při realizaci soutěže Má vlast
  • Spolupráci při ediční a osvětové činnosti
  • Vzájemná podpora při získávání grantových finančních zdrojů

3. Strany vyjadřují shodný názor, že budou pravidelně

  • Zkoumat vhodným způsobem všechny náměty vztahující se k realizaci tohoto memoranda a podílet se veškerou činností na jejím pokračování
  • Zpracovávat po vzájemné shodě konkrétní projekty s detailním programem každé společné akce jako samostatné dodatky tohoto memoranda, a to vždy s dostatečným časovým předstihem
  • Vzájemně propagovat své akce, vyměňovat si informace a zkušeností

4. Obě strany budou společně vyhlašovat Cenu Zikmunda Wintra (nebo A.L.Píče) o nejlepší knihu, článek z oblasti péče o Památky v naší krásné vlasti.

Za Sdružení měst a obcí
Ing. Dan Jiránek
předseda

Za Památkovou komoru
Dr. Karel Liška
prezident sdružení