Menu Zavřeno

Stanovy

Památková komora České republiky

byla zaregistrována Ministerstvem vnitra 27.10.1993 pod číslem VS/1-22180/93-2

poslední novelizace Stanov byla schválena 15.11.2013

I.

Název sdružení je Památková komora České republiky.

II.

Sídlem sdružení je Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2

III.

Cílem Památkové komory ČR je podpora a koordinace občanských iniciativ a pomoc při všestranné péči o naše kulturní dědictví, zejména při záchraně stavebně-historických i technických památek.  V tomto směru spolupracuje s příslušnými státními orgány a dalšími organizacemi.

IV.

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné a je:
  1. Řádné
  2. Čestné
 2. Řádným členem může být:
  1. Každá fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, která dovršila 18 let věku a která se zaváže aktivně se podílet na úkolech sdružení a dodržovat povinnosti vyplývající z členství ve sdružení
  2. Právnická osoba, která splňuje podmínky vzniku stanovené obecně závaznými právními předpisy a která se zaváže aktivně se podílet na úkolech sdružení a dodržovat povinnosti vyplývající z členství ve sdružení
  3. Řádní členové sdružení se přijímají na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhodne hlavní shromáždění sdružení. Do té doby je každý zájemce kandidátem členství o kterém rozhoduje Prezidium.
 3. Čestné členství je oceněním mimořádných zásluh o sdružení. Čestné členy navrhuje ke schválení hlavnímu shromáždění Prezidium. Čestný člen má všechna práva řádného člena (kromě práva volit) a je osvobozen od placení členských příspěvků.
 4. Řádný člen sdružení má právo:
  1. Volit a být volen do orgánů sdružení a navrhovat k volbě
  2. Aktivně se podílet na činnosti sdružení
  3. Podávat iniciativní návrhy ke zkvalitnění činnosti sdružení
 5. Řádný člen je povinen:
  1. Dodržovat stanovy sdružení
  2. Platit každoroční členské příspěvky do 31.března příslušného roku
  3. Jednat ve shodě s cíli sdružení
 6. Zánik členství:
  1. Vystoupením člena na základě písemné žádosti prokazatelně doručené Prezidiu
  2. Nezaplacením členského příspěvku do 30.6.příslušného roku znamená ukončení členství subjektu v PK ke dni 31.12.předešlého roku
  3. Úmrtím člena
  4. Vyloučením, poruší-li zvlášť hrubým způsobem stanovy sdružení

O vyloučení člena rozhoduje hlavní shromáždění na návrh Prezidia (člen má právo se před rozhodnutím k věci vyjádřit). Ode dne rozhodnutí Prezidia  na vyloučení až do rozhodnutí hlavního shromáždění zůstává členství pozastavené.

V.

Orgány sdružení jsou:

 1. Hlavní shromáždění
 2. Prezidium
 3. Revizní komise

VI.

 1. Hlavní shromáždění sdružení je vrcholným orgánem sdružení. Rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti. Hlavní shromáždění svolává dle potřeby Prezidium, a to nejméně jednou za pět let. Prezidium je povinno svolat hlavní shromáždění do dvou měsíců od doručení žádosti minimálně jedné třetiny řádných členů
 2. Pozvánku na Hlavní shromáždění zasílá prezidium sdružení písemně na adresu členů nejméně 30 dní před termínem shromáždění
 3. Hlavní shromáždění je způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení, rozhoduje formou usnesení přijímaného prostou většinou přítomných hlasů. Způsob hlasování určí hlavní shromáždění
 4. Není-li shromáždění způsobilé usnášet se ani po uplynutí jedné půlhodiny od doby, na kterou bylo svoláno, může se konat náhradní shromáždění se stejným pořadem jednání, které je usnášení schopné s jakýmkoliv počtem přítomných členů sdružení. K přijetí usnesení je v takovémto případě zapotřebí tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů na tomto náhradním shromáždění. O možnosti konání náhradního shromáždění musí být členové informováni v pozvánce na hlavní shromáždění.
 5. Do působnosti hlavního shromáždění patří zejména:
  1. Projednávání a schvalování zprávy Prezidia za minulé období
  2. Projednávání a schvalování plánu činnosti a finanční rozvahy o jeho činnosti
  3. Projednávání a schvalování návrhů změn stanov
  4. Volba členů Prezidia a Revizní komise
  5. Volba Prezidenta (který je tak automaticky členem Prezidia) a předsedy revizní komise, (který je tak automaticky členem revizní komise)
  6. K naplňování svého hlavního poslání PK organizuje konference, semináře a odborné zájezdy, rovněž tak vydává publikace, tiskové a výukové materiály, časopisy či propagační předměty
  7. Stanovit výši členských příspěvků
  8. Projednat základní, odborné a organizační otázky sdružení

VII.

 1. Prezidium sdružení je řídícím orgánem v době mezi hlavními shromážděními
 2. Prezidium je minimálně pětičlenné a je voleno na 5 let.
 3. Schůze Prezidia svolává prezident dle potřeby nejméně však 3x do roka
 4. Prezidium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Prezidium rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta
 5. Do působnosti Prezidia náleží zejména:
  1. Zajišťovat plnění usnesení hlavního shromáždění
  2. Schvalovat návrh rozpočtu na kalendářní rok a zprávu o plnění rozpočtu za uplynulý rok a to nejpozději do 30. června daného roku
  3. Rozhodovat o záležitostech organizace, které si nevyhradilo hlavní shromáždění
  4. Zajišťovat, aby byly dodržovány obecně právní předpisy a stanovy sdružení
  5. Informovat členskou základnu o činnosti, svolávat hlavní shromáždění, vyřizovat administrativní a finanční záležitosti
  6. V období mezi hlavními shromážděními řídit práci odborných komisí a zájmových sekcí, sekretariátu a rozhodovat o konkrétní náplni činnosti
  7. Prezident řídí a kontroluje práci Prezidia a sekretariátu (v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání Prezidia jim určený viceprezident).

VIII.

Sdružení při jednání jménem sdružení, při jednání se státními orgány, jednání v obchodně-právních či pracovněprávních vztazích zastupuje prezident sdružení nebo pověřený člen výboru. Jménem sdružení podepisuje prezident samostatně anebo dva členové výboru společně.

IX.

 1. Revizní komise
  1. Kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a usnesení hlavního shromáždění
  2. Kontroluje hospodárné využívání finančních prostředků a pečování o majetek organizace
  3. Požaduje od jednotlivých složek organizace bezodkladně projednání otázek, které pokládá za naléhavé
  4. Je oprávněna nahlížet při plnění svých úkolů do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů organizace a požadovat k nim příslušná vysvětlení
  5. Za svou činnost odpovídá hlavnímu shromáždění
  6. Rozhoduje sporné otázky členství
  7. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru o pozastavení členství
 2. Revizní komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dvou členů a je volena hlavním shromážděním. Předseda je volen přímo hlavním shromážděním. Volební období je pět let. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v Prezidiu. Předseda a členové mají právo zúčastňovat se schůzí Prezidia s hlasem poradním
 3. Revizní komise má právo pozastavit rozhodnutí výboru a předložit spornou věc k rozhodnutí hlavnímu shromáždění

X.

Prezidium může zřizovat zájmové sekce, komise či odborná Grémia a stanovit pravidla pro jejich činnost.

XI.

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Vyvíjí svou činnost a hospodaření v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s přihlédnutím k zákonu č.513/1991 Sb. – obchodnímu zákoníku ve znění později platných změn a doplňků
 2. Sdružení získává prostředky zejména:
  1. Z členských příspěvků
  2. Z příjmů z vlastní činnosti
  3. Z výnosů z majetku
  4. Ze subvencí, grantů, dotací, darů a odkazů

XII.

Sdružení zaniká:

 1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, o němž rozhoduje hlavní shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů
 2. Pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění

XIII.

Památková komora České republiky byla zaregistrována ministerstvem vnitra 27.10.1993 pod číslem VS/1-22180/93-2 

Novelizované stanovy byly schváleny usnesením hlavního shromáždění, konaném 20.dubna 2002 ve Stříbře a vzaty na vědomí Ministerstvem vnitra 24.5.2002 pod číslem VS/1-22180/93-R. Druhou novelizaci schválilo hlavní shromáždění dne 30.11.2006 v Praze. Změna sídla a 3.novelizace stanov byla vzata na vědomí MV 5.5.2008.Čtvrtá novelizace stanov byla schválena dne 24.listopadu 2010 v Praze a vzata na vědomí MV 2.6.2011 Pátá novelizace stanov, týkající se změny sídla byla schválena dne 15.11.2013 v Praze. 

Poslední novelizaci stanov schválilo Hlavní shromáždění dne 12.11.2014 v Praze.

Dokumenty ke stažení