Menu Zavřeno

Stanovy

Památková komora České republiky

byla zaregistrována Ministerstvem vnitra 27.10.1993 pod číslem VS/1-22180/93-2

poslední novelizace Stanov byla schválena 15.11.2013

I.

NÁZEV SPOLKU :  PAMÁTKOVÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY, Z. S. Zkratka je PK ČR.

II.

Působností PK ČR je Česká republika.

III.

Cílem Památkové komory České republiky je podpora a koordinace občanských iniciativ, metodická a odborná pomoc při všestranné péči o kulturní dědictví, zejména při záchraně stavebně-historických a technických památek. Dále mezioborové vzdělávání, osvětová a populárně vědecká činnost v tomto oboru a výchova a vzdělávání  široké veřejnosti od dětí po seniory v péči o kulturní dědictví.

K naplňování svého hlavního poslání PK ČR organizuje vzdělávací akce, např.: konference, semináře, odborné zájezdy, vydává odborné a populárně vědecké publikace, tiskové a výukové materiály, časopisy a další propagační předměty zaměřené na kulturní dědictví, organizuje soutěže, workshopy a další akce s tematikou památkové péče a příbuzných oborů.

IV.

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné a je:
  1. Individuální
  2. Kolektivní
  3. Řádné
  4. Čestné
 2. Řádným členem může být:
  1. Členem se může stát občan/ občanka  České republiky nebo členského státu Evropské unie starší 18ti let, způsobilý/á k právním úkonům, který/á se zaváže aktivně se podílet na úkolech komory a dodržovat povinnosti vyplývající z členství.
  2. Právnická osoba, která splňuje podmínky vzniku stanovené obecně závaznými právními předpisy a která se zaváže aktivně se podílet na úkolech PKČR a dodržovat povinnosti vyplývající z členství v ní;
  3. Řádní členové komory se přijímají na základě písemné přihlášky. O přijetí rozhodne prezidium PK ČR na zasedání. Do té doby je každý zájemce kandidátem na členství.
 3. Čestné členství je oceněním mimořádných zásluh osoby nebo organizace v péči o kulturní dědictví. Čestné členy navrhuje ke schválení prezidiu PK ČR řádný člen PK ČR. Čestný člen má všechna práva řádného člena, s výjimkou práva volit a být volen /bod 4.a/, a je osvobozen od placení členských příspěvků.
 4. Řádný člen komory má právo:
  1. volit a být volen do orgánů PK ČR a navrhovat k volbě;
  2. aktivně se podílet na činnosti PK ČR.
 5. Řádný člen je povinen:
  1. dodržovat stanovy PK ČR;
  2. platit každoroční členské příspěvky do 31. března příslušného roku;
  3. jednat ve shodě s cíli a zájmy PK ČR.
 6. Zánik členství:
  1. vystoupením člena na základě písemné žádosti, a to 30. den od doručení žádosti statutárnímu orgánu;
  2. nezaplacením členského příspěvku ani po písemné výzvě zaniká členství k 31. prosinci roku, ve kterém měl být příspěvek uhrazen;
  3. úmrtím člena;
  4. vyloučením, poruší-li zvlášť hrubým způsobem stanovy PK ČR.

O vyloučení člena rozhoduje hlavní shromáždění na návrh Prezidia (člen má právo se před rozhodnutím k věci vyjádřit). Ode dne rozhodnutí Prezidia  na vyloučení až do rozhodnutí hlavního shromáždění zůstává členství pozastavené.

V.

Orgány sdružení jsou:

 1. hlavní shromáždění;
 2. prezidium;
 3. revizní komise.

VI.

 1. Hlavní shromáždění PK ČR je vrcholným orgánem spolku. Rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti, tedy zejména:
  1. projednává a schvaluje zprávy prezidia za minulá období (v letech, kdy se nekoná hlavní shromáždění, tyto body schvaluje prezidium);
  2. projednává a schvaluje plány činnosti a rozpočet (v letech, kdy se nekoná hlavní shromáždění, tyto body schvaluje prezidium);
  3. projednává a schvaluje návrhy změn stanov a jejich předložení příslušným orgánům státní správy;
  4. volí členy /a ev. kandidáty/ do prezidia a revizní komise (v letech, kdy se nekoná hlavní shromáždění, tyto body schvaluje prezidium);
  5. stanovuje výši členských příspěvků.
 2. Hlavní shromáždění projednává základní, odborné a organizační otázky spolku.
 3. Hlavní shromáždění je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komory; rozhoduje formou usnesení přijímaného prostou většinou přítomných hlasů. Způsob hlasování určí příslušné hlavní shromáždění.  
 4. Není-li hlavní shromáždění způsobilé usnášet se ani po uplynutí jedné půlhodiny od doby, na kterou bylo svoláno, může se konat náhradní shromáždění se stejným pořadem jednání, které je usnášeníschopné s jakýmkoliv počtem přítomných členů komory.
 5. K přijetí usnesení je v takovémto případě zapotřebí tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů na tomto náhradním shromáždění. O možnosti konání náhradního shromáždění musí být členové informováni v pozvánce na hlavní shromáždění.  
 6. Členové PK ČR mohou přijímat rozhodnutí též mimo zasedání hlavního shromáždění (per rollam). Při rozhodování per rollam zašle statutární orgán návrh rozhodnutí všem členům na jejich korespondenční (fyzickou) nebo e-mailovou (elektronickou) adresu. Člen PK ČR své stanovisko k návrhu vyjadřuje zpravidla zprávou obsahující text „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽUJI SE“, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o vůli člena. Jinak pro hlasování per rollam platí obdobná pravidla, jako pro hlasování na hlavním shromáždění. K přijetí jakéhokoliv rozhodnutí per rollam je vždy třeba, aby své stanovisko vyjádřila nadpoloviční většina všech členů PK ČR.

VII.

 1. Prezidium PK ČR je řídícím orgánem v době mezi hlavními shromážděními.
 2. Prezidium má tři členy. Prezident je volen přímo hlavním shromážděním. Volební období je 5 let.  
 3. Schůze prezidia PK ČR svolává prezident dle potřeby, nejméně však 2x do roka.
 4. Prezidium PK ČR je usnášeníschopné, je-li přítomna  n a d p o l o v i č n í většina členů.
 5. Prezidium PK ČR může svá rozhodnutí přijímat též mimo zasedání (per rollam). Pro tento způsob rozhodování se přiměřeně užijí ustanovení týkající se rozhodování hlavního shromáždění per rollam.
 6. Prezidium PK ČR rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
 7. Do působnosti prezidia PK ČR náleží zejména:
  1. zajišťovat plnění usnesení hlavního shromáždění;
  2. rozhodovat o záležitostech organizace, které si nevyhradilo hlavní shromáždění;
  3. zajišťovat, aby byly dodržovány obecně právní předpisy a stanovy PK ČR;
  4. informovat členskou základnu o činnosti, svolávat hlavní shromáždění, vyřizovat administrativní a finanční záležitosti;
  5. v období mezi hlavními shromážděními řídit práci odborných komisí a zájmových sekcí, sekretariátu a rozhodovat o konkrétní náplni činnosti spolku.
 8. Prezidium je povinno:
  1. svolat hlavní shromáždění do jednoho měsíce, požádá-li o to nejméně jedna třetina řádných členů;
  2. svolat hlavní shromáždění nejméně jednou za 5 let.
 9. Schůze prezidia PK ČR řídí prezident, který může jeho řízením pověřit některého z jeho členů. 
 10. Funkční období člena prezidia PK ČR však neskončí dříve, než dnem konání zasedání prvního hlavního shromáždění, které je způsobilé zvolit jeho nástupce.
 11. Opakované členství v prezidiu PK ČR je možné.

VIII.

Statutární orgán PK ČR  

 1. Při jednání se státními orgány, jednání v obchodně-právních či pracovněprávních vztazích zastupuje PK ČR prezident, viceprezident nebo pověřený člen výboru.
 2. Jménem PK ČR podepisují samostatně prezident, viceprezident nebo dva členové prezidia společně.
 3. Jménem PK ČR mají právo jednat ve všech věcech, a to ústně i písemně: prezident a viceprezident, a to každý samostatně.
 4. Podepisování za PK ČR podle bodu VIII./3 a 4 se děje tak, že k názvu spolku napsanému nebo otištěnému připojí své jméno a příjmení, příp. titul a svůj podpis člen statutárního orgánu s uvedením funkce  

IX.

 1. Revizní komise
  1. Kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a usnesení hlavního shromáždění
  2. Kontroluje hospodárné využívání finančních prostředků a pečování o majetek organizace
  3. Požaduje od jednotlivých složek organizace bezodkladně projednání otázek, které pokládá za naléhavé
  4. Je oprávněna nahlížet při plnění svých úkolů do všech záznamů, dokladů a ostatních materiálů organizace a požadovat k nim příslušná vysvětlení
  5. Za svou činnost odpovídá hlavnímu shromáždění
  6. Rozhoduje sporné otázky členství
  7. Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výboru o pozastavení členství
 2. Revizní komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dvou členů a je volena hlavním shromážděním. Předseda je volen přímo hlavním shromážděním. Volební období je pět let. Členství v revizní komisi je neslučitelné se členstvím v Prezidiu. Předseda a členové mají právo zúčastňovat se schůzí Prezidia s hlasem poradním
 3. Revizní komise má právo pozastavit rozhodnutí výboru a předložit spornou věc k rozhodnutí hlavnímu shromáždění.
 4. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy RK.

X.

Prezidium PK ČR může zřizovat zájmové sekce, vědecké rady, akademie, komise či odborná Grémia a stanovit pravidla pro jejich činnost.

XI.

Památková komora České republiky z.s., je neziskovou organizací. Vyvíjí svou činnost a hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s přihlédnutím k zákonu č. 513/1991 Sb. – obchodnímu zákoníku ve znění později platných změn a doplňků.

 1. PK ČR získává prostředky zejména:
  1. z členských příspěvků;
  2. z příjmů z vlastní činnosti;
  3. z výnosů z majetku;
  4. ze subvencí, grantů, dotací, darů a odkazů;
  5. z vedlejší činnosti.
 2. Majetkové poměry PK ČR:
  1. PK ČR je právnickou osobou, za své závazky ručí svým majetkem.
  2. Členové PK za závazky PK ČR neručí.

XII.

Zánik PK ČR

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením, o němž rozhoduje hlavní shromáždění dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů;
 2. pravomocným rozhodnutím relevantního orgánu státní správy o jeho rozpuštění.

V případě likvidace PK ČR hlavní shromáždění ustanoví likvidátora, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy provede likvidaci PK ČR.

Hlavní shromáždění rozhodne o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem PK ČR.

Nepřijme-li hlavní shromáždění rozhodnutí o ustanovení likvidátora nebo o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem do třiceti dnů po přijetí rozhodnutí o likvidaci PK ČR, přechází tato pravomoc na viceprezidenta PK ČR.

XIII.

Závěrečná ustanovení 

 1. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 2. Fungování PK ČR se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu týkajícího se vnitřní organizace spolku nebo vztahů mezi PK ČR a jeho členy jsou příslušné výhradně české soudy.  

Toto úplné znění stanov bylo přijato na zasedání hlavního shromáždění PK ČR, konaném dne 14. února 2019, a je účinné od okamžiku zápisu změny do veřejného rejstříku.

V Praze, dne 14. února 2019 

Dr. Václav Liška
prezident

Dokumenty ke stažení